Kanał: Powiat Malborski

Metryczka

  • Widownia: 304
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Paweł Kot
  • Montaż: Paweł Kot
  • Realizacja: Paweł Kot

Opis

Porządek obrad

Otwarcie obrad sesji.

Uroczyste wręczenie Nagród Starosty Malborskiego w kategorii "Najlepszy Absolwent" 2023.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie Protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

Interpelacje i zapytania.

Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2022 - referuje Beata Żaroffe-Preuss, sekretarz powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2022 rok - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 roku - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – w 2022 roku - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2022 r. - referuje Marek Rybakowski, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - geodeta powiatowy.

Uchwała Nr 041/p119/R/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2023r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

Dyskusja.

Głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2022 rok.

Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2022 rok - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.

Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2023r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2022 rok – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 097/p119/A/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 maja 2023r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Dyskusja.

Głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2022 rok.

Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2023 - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego na rzecz Gminy Miłoradz - referuje Marek Rybakowski, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - geodeta powiatowy.

Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

Wolne wnioski i oświadczenia.

Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Malborskiego.