Kanał: Powiat Malborski

Metryczka

  • Widownia: 221
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Paweł Kot
  • Montaż: Paweł Kot
  • Realizacja: Paweł Kot

Opis

Porządek obrad

Otwarcie obrad sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Postanowienie Nr 81/2023 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 1 września 2023r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Malborskiego.

Złożenie ślubowania

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie Protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Malborskiego, Protokołu z XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Malborskiego oraz Protokołu z XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

Interpelacje i zapytania.

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych za 2022 rok.

członków Zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty - referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu.

radnych Rady Powiatu Malborskiego - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.

Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim na obszarach powiatów nowodworskiego i malborskiego za rok 2022 - referuje Sławomir Szymański, kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim.

Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Malborku na obszarach powiatów nowodworskiego, malborskiego, elbląskiego, sztumskiego za rok 2022 - referuje Sławomir Szymański, p.o. kierownika Nadzoru Wodnego w Malborku.

Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Elblągu na obszarach powiatów: elbląskiego, malborskiego, sztumskiego, ostródzkiego, nowodworskiego, iławskiego, kwidzyńskiego i braniewskiego za rok 2022 - referuje Krzysztof Czeszejko - Sochacki, kierownik Nadzoru Wodnego w Elblągu.

Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Tczewie na obszarach powiatów: tczewskiego, świeckiego, gdańskiego, m. Gdańsk, kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego za rok 2022 - referuje Grzegorz Brzozowski, kierownik Nadzoru Wodnego w Tczewie.

Informacja o naborze do szkół ponadpodstawowych oraz placówek kształcenia specjalnego i praktycznej nauki zawodu - rok szkolny 2023-2024 - referuje Aneta Kwiatkowska, dyrektor Wydziału Edukacji.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego - referuje Aneta Kwiatkowska, dyrektor Wydziału Edukacji.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” - referuje Aneta Kwiatkowska, dyrektor Wydziału Edukacji.

Podjęcie uchwał rady powiatu zmieniającej uchwałę Nr II/13/2018 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2024 r. - referuje Roman Procyk, dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2024 r. - referuje Roman Procyk, dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku - referuje Patrycja Pawlikowska – Słodownik, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023 roku - referuje Wioletta Jachim, dyrektor PCPR.

Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

Wolne wnioski i oświadczenia.

Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Malborskiego.