Kanał: Powiat Malborski

Metryczka

  • Widownia: 374
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Paweł Kot
  • Montaż: Paweł Kot
  • Realizacja: Paweł Kot

Opis

Porządek obrad

Otwarcie obrad sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie Protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Malborskiego oraz Protokołu z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

Interpelacje i zapytania.

Informacja o stanie realizacji przez Powiat Malborski zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 oraz o przygotowaniu placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2023/2024 - referuje Aneta Kwiatkowska, dyrektor Wydziału Edukacji.

Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego - referuje Beata Żaroffe - Preuss, sekretarz powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023 roku - referuje Wioletta Jachim, dyrektor PCPR.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/245/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 stycznia 2022r. w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku- referuje Stanisław Chabel, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok - referuje Joanna Gołębiewska, skarbnik powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033 - referuje Joanna Gołębiewska, skarbnik powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2024 rok - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2024 rok - referują przewodniczący Komisji.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2024 rok - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.

Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

Wolne wnioski i oświadczenia.

Zamknięcie obrad L sesji Rady Powiatu Malborskiego.