Kanał: Powiat Malborski

Metryczka

  • Widownia: 140
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Paweł Kot
  • Montaż: Paweł Kot
  • Realizacja: Paweł Kot

Opis

Porządek obrad

Otwarcie obrad sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie Protokołu z L sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

Interpelacje i zapytania.

Autopoprawka do projektu uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok - referuje Joanna Gołębiewska, skarbnik powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024 – 2033.

odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;

odczytanie opinii komisji stałych rady powiatu;

odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych -referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu;

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024 – 2033 - referuje Joanna Gołębiewska, skarbnik powiatu;

dyskusja;

głosowanie nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok.

odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;

odczytanie opinii komisji stałych rady powiatu;

odczytanie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku o projekcie budżetu na 2024r. - referuje Stanisław Chabel, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych -referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu;

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2024 rok - referuje Joanna Gołębiewska, skarbnik powiatu;

dyskusja;

głosowanie nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok - referuje Joanna Gołębiewska, skarbnik powiatu.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia mieszkania treningowego w Malborku - referuje Wioletta Jachim, dyrektor PCPR.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym w Malborku - referuje Wioletta Jachim, dyrektor PCPR.

Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Powiecie Malborskim na lata 2024– 2030" - referuje Wioletta Jachim, dyrektor PCPR.

Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uczniów szkół Powiatu Malborskiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Malborski oraz trybu postępowania w tych sprawach - referuje Aneta Kwiatkowska, dyrektor Wydziału Edukacji.

Raport za lata 2021 - 2022 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 - referuje Beata Zakrzewska, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

Wolne wnioski i oświadczenia.

Zamknięcie obrad LI sesji Rady Powiatu Malborskiego.